Tải về BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----♦-----

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……………………

(Về việc thuê xe)

Căn cứ Hợp đồng thuê xe số ……………………… ký ngày …………………… giữa Công Ty TNHH …………………………………….. và Công ty TNHH……………………. về việc thuê xe.

Hôm nay, ngày ……… tháng ……. năm ……….., Chúng tôi gồm:

BÊN A                       :

Địa chỉ                        :

Điện thoại                   :

Mã số thuế                  :

Đại diện                      :                                                          Chức vụ:

 

BÊN B                       :

Địa chỉ                        :

Mã số thuế                  :

Đại diện                      :                                                          Chức vụ:

Số TK                         :

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng thuê xe số…………….. ký ngày……………….giữa Công ty …………………………………..và Công ty……………………..…… với nội dung sau:

  1. Lý do thanh lý hợp đồng:

Bên A và Bên B cùng thỏa thuận về việc chấm dứt thực hợp đồng.

  1. Tình hình thực hiện Hợp đồng:
  • Bên A đã thanh toán đủ tiền thuê xe trong suốt thời gian thuê.
  • Bên B đã nhận bàn giao xe và không có hư hỏng, thiệt hại nào.
  1. Trách nhiệm của hai bên sau khi thanh lý hợp đồng:

Hai bên không còn trách nhiệm và nghĩa vụ gì với nhau.

  1. Sau khi biên bản thanh lý này được ký kết. Nội dung và điều khoản trong Hợp đồng thuê xe số ……………….ký ngày………………..giữa Công ty…………………và Công ty…………… sẽ không còn giá trị, các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện trách nhiệm nêu trong biên bản thanh lý này.
  2. Bản thanh lý này gồm 02 (hai) trang được thành lập 02 (hai) bản tiếng Việt, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau./.

 

Bên A

Bên B

Tải về BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG