Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hiểu dưới hình thức khác được thực hiện như sau: 

Hồ sơ đề nghị cấp lại GCNĐKDN

Theo Phụ lục II-20, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT quy định hồ sơ gồm: giấy đề nghị cấp lại GCNĐKDN/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Quy định về trình tự thực hiện

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP thì trình tự xin cấp lại GCNĐKDN như sau:

  • Nếu doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại GCNĐKDN do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trước đó. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ nhận Giấy đề nghị cấp lại và xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.

  • Nếu trong trường hợp GCNĐKDN được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

  • Nếu thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại và thực hiện cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Sau khi doanh nghiệp được cấp GCNĐKDN mới thì GCNĐKDN trước đó không còn hiệu lực pháp luật.

Nộp giấy đề nghị cấp lại ở đâu?

Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp GCNĐKDN hoặc gửi qua mạng điện tử.

Số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần gửi: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Quy định về lệ phí

Trường hợp cấp lại do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp nộp tại thời điểm nộp hồ sơ lệ phí là 100.000 đồng theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC. 

Đối với trường hợp GCNĐKDN được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định; thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký là không trung thực, không chính xác thì pháp luật hiện hành chưa có quy định về lệ phí trong trường hợp này. 

Nếu có bất kỳ chia sẻ nào khác về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bạn có thể trao đổi qua phần bình luận, đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng tham khảo nhé.

>>> Xem thêm: Các quy định pháp luật khác đối với doanh nghiệphttps://thongtinluat.com/category/doanh-nghiep/