Tải về HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v : chuyển nhượng động sản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----♦-----

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v : chuyển nhượng động sản)

Số: ……………………

Hôm nay, ngày … …tháng ….. năm…………………

Tại địa chỉ: ……………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà)                    : …………………………………

Sinh ngày                   : …………………………………

CMND/CCCD          : …………………..

Cấp ngày                    : ………………………………… tạị: ……………………

Hộ khẩu thường trú  : ……………………………………………………………………

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

CÔNG TY………………………….

Địa chỉ                       :

Đại diện                     :                                                           Chức danh:

Giấy ĐKDN              :

Điện thoại                  :

Số tài khoản              :

 

III. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là: 100.xxx.000 đồng

Bằng chữ: một trăm………………… triệu đồng

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc tối đa là: 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc này. Hết thời gian trên, nếu không thực hiện việc đặt cọc thì giao dịch này không có giá trị thực hiện theo qui định của pháp luật. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1. Bằng việc đặt cọc này Bên B cam kết nhận chuyển nhượng động sản là chiếc xe ô tô ………………., sau đây được gọi là (“xe”) với chi tiết như sau:

–    Hiệu xe    :

–     Màu xe     :

–     Số xe        :

– Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ chuyển nhượng xe thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chiếc xe mà bên B đã thỏa thuận giao bán cho bên A.

– Giá chuyển nhượng là : 6xx.xxx.000 đồng

Bằng chữ: sáu……………. đồng.

2. Hết thời gian đặt cọc, bên A cam kết sẽ chi trả số tiền còn lại theo thỏa thuận ngay khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng chiếc xe trên bằng phương thức chuyển khoản/tiền mặt (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

– Bên A có nghĩa vụ nộp các khoản phí, lệ phí và thuế phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật, bên B không phải trả bất cứ khoản chi phí nào.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền (thanh toán) cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được).

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được);

2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được).

 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu chiếc xe trên có các vấn đề pháp lý khác làm ảnh hưởng đến giao dịch thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

 

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Các bên giao dịch và người làm chứng đều có đủ năng lực hành vi dân sự.
  2. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
  3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
  4. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A.

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.
  3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi giao dịch hoàn tất.

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 04 (bốn) trang được lập làm 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên A

Bên B

Tải về HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v : chuyển nhượng động sản)