Tải về HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----♦-----

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số: ……………………

 

Hợp đồng này được kí kết vào ngày        tháng       năm           giữa

Bên A – Bên thiết kế (Designer)

 • Địa chỉ (Adress)             :
 • Điện thoại (Phone)     :
 • Tài khoản số ( number):
 • Mở tại (Opened at)             :

Bên B – Bên mua (Buyer) 

 • Địa chỉ (Adress) :
 • Điện thoại (Phone)           :
 • Tài khoản số ( number):
 • Mở tại (Opened at) :

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TERMS AND CONDITIONS

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Article 1: CONTENT OF CONTRACT

Bên Bán đồng ý thiết kế cho Bên Mua sản phẩm theo quy cách đã thỏa thuận giữa hai bên như Bảng báo giá đính kèm, chi tiết như sau.

Item/ Hàng hóa Descriptions/ Diễn giải Note/Ghi chú
Domain
Hosting
Source Code

 

Chất lương sản phẩm sau khi hoàn thành được đánh giá dựa trên thang điểm của Google Page Speed, đảm bảo nhẹ, nhanh và hiệu quả.

–  Dịch vụ nâng cao:

Xử lý Load Balancing khi lượng khách quá lớn để mang lại trải nghiệm lun luôn nhanh mượt, nhẹ cho hệ thống. Bảo vệ tránh tấn công DDOS.

Duy trì điểm số Google Page Speed trên 90 điểm.

Xử lý force update database khi khách hàng có yêu cầu đột xuất

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN BÀN GIAO

2.1      Thời gian thiết kế và bàn giao: 15 ngày (mười lăm) kể từ ngày đặt cọc

2.2.     Sản phẩm được bàn giao thông qua tên miền hoàn chỉnh.

2.3      Trường hợp có vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến việc bàn giao sản phẩm, Bên Bán phải thông báo kịp thời cho Bên Mua.

Điều 3: PHÍ

3.1      Tổng cộng số tiền phải trả sau khi nhận cho sản phẩm được liệt kê trong Bảng báo giá là:

Tổng số tiền cần thanh toán:…………..VNĐ    

Thanh toán chia thành 2 đợt/ Payment divided into 2 times:

 • Đợt 1: Sau khi ký hợp kết hợp đồng, Bên mua sẽ thanh toán 20% tổng giá trị hợp đồng, tương đương là:………………..VNĐ
 • Đợt 2: Trong vòng 07 ngày từ ngày hoàn thành 100% sản phẩm, sau khi Bên Mua xác nhận nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm từ Bên Bán bằng văn bản hoặc các hình thức khác tương đương như email, tin nhắn SMS… Bên Mua phải thanh toán cho bên bán 80% số tiền còn lại của tổng giá trị hợp đồng:…………………VNĐ

3.2     Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào so với sản phẩm trong Hợp đồng, Phí sẽ được hai bên thỏa thuận lại.

 

Điều 4: BẢO HÀNH

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, đảm bảo thiết kế và vận hành đúng như thỏa thuận kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu sản phẩm. Nếu sản phẩm bị lỗi nguyên nhân xuất phát từ phía bên Mua, bên Bán sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.

Bên Bán sẽ giải quyết những khiếu nại về sản phẩm trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu sản phẩm nếu sản phẩm xảy ra sự cố do lỗi của bên Bán .

Sau thời hạn bảo hành 12 tháng, nếu bên Mua có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ bảo hành của Bên Bán, hai bên sẽ thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng.

Điều 5: XỬ PHẠT

Trường hợp Bên Bán bàn giao sản phẩm chậm hơn thỏa thuận (Điều 02) quá 15 ngày, Bên Bán sẽ chịu phạt 0.2% cho mỗi ngày chậm trễ nhưng không quá 10% tổng giá trị hợp đồng. Thời gian phạt vi phạm được tính kể từ sau ngày thứ 15 chậm trễ.

Nếu sau 15 ngày kể từ ngày bàn giao sản phẩm và có xác nhận nghiệm thu từ Bên Mua nhưng Bên Mua không thanh toán cho Bên Bán theo đúng Điều 03 thì Bên Mua sẽ phải chi trả lãi suất (0.2%/ngày) dựa trên số tiền còn lại này.

Điều 6: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

Trách nhiệm của Bên Bán:

 • Bàn giao sản phẩm đúng như thỏa thuận và thời gian quy định theo điều 01 và 02.
 • Thực hiện bảo hành cho Bên Mua theo thuận tại Điều 4 của hợp đồng này.

Trách nhiệm của Bên Mua:

 • Thực hiện đúng theo phương thức thanh toán ghi trong hợp đồng điều 03.
 • Tổ chức nhận, kiểm tra, xác nhận biên bản nghiệm thu hoặc biên bản bàn giao khi Bên Bán giao hàng.

Điều 7: SỰ BẢO MẬT

Việc tồn tại của hợp đồng này và các điều khoản được bao gồm là bí mật hoàn toàn và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào hoặc đưa ra cho bên thứ ba biết mà không được sự chấp thuận của mỗi bên. Các bên đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp như là đại diện của bên kia trong công việc. Mỗi bên sẽ duy trì sự bảo mật của tất cả các thông tin tin cậy được cung cấp cho bên kia và ngược lại.

Điều 8: TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chứa đựng đầy đủ và toàn bộ thỏa thuận của hai bên với sự tôn trọng chủ thể của hợp đồng này và thay thế toàn bộ các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trước đây.

Sau khi hai Bên thực hiện đầy đủ các điều khoản theo hợp đồng hoàn tất và tự thanh lý (không cần làm biên bản thanh lý).

Điều 10: VIỆC SỬA ĐỔI

Tất cả các sửa đổi và bổ sung cho hợp đồng chỉ có giá trị khi có sự xác nhận của hai bên. Trong trường hợp Bên Mua có sự điều chỉnh sản phẩm so với thỏa thuận ban đầu, Bên Bán có quyền từ chối các yêu cầu phát sinh. Nếu Bên Mua không muốn tiếp tục duy trì hợp đồng, tùy vào tiến trình và thời điểm thực hiện sản phẩm, Bên Mua sẽ phải chịu chi phí tương ứng.

Điều 11: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên thảo luận và thương lượng giải quyết.

Hợp đồng này chịu sự chi phối của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh không thể thương lượng sẽ được giải quyết tại tòa án nơi bị đơn cư trú. Mọi chi phí, án phí sẽ do bên thua kiện chi trả.

Bên A

Bên B

Tải về HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE