Bài viết chia sẻ nội dung của mẫu giấy ủy quyền cá nhân gồm 2 phần. Phần 1 chia sẻ nội dung của mẫu giấy này. Phần 2 chia sẻ các lưu ý cần thiết khi điền nội dung của công việc ủy quyền.

Nội dung mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:…………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn ủy quyền

– Thời hạn ủy quyền bắt đầu từ …………………………………. đến …………………………………………..

Cam kết

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn điền mẫu giấy ủy quyền

Về hình thức, mẫu giấy này cần được trình bày một cách trang trọng: quốc hiệu tiêu ngữ, tên loại văn bản…

Về nội dung, các bên cần ghi rõ và chi tiết công việc được ủy quyền, cùng với thời hạn để thực hiện công việc đó.

Khi xác lập quan hệ ủy quyền, hai bên nên tiến hành công chứng tại Phòng Công chứng hoặc Phòng Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường. Việc công chứng này nhằm xác định các bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; tự nguyện tham gia vào quan hệ ủy quyền này của các bên; cũng như tránh khỏi các tranh chấp không đáng có.

Ngoài ra, có một số lĩnh vực, công việc nhất định mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu Giấy ủy quyền phải được công chứng

– Liên quan đến sở hữu trí tuệ.

– Giao dịch bất động sản.

– Mang thai hộ (Khoản 2 điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình).

– Các yêu cầu liên quan đến hộ tịch (Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP).