Thời hạn nộp tờ kê khai thuế môn bài; thuế TNCN, thuế TNDN, thuế GTGT; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính; tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN mới nhất. 

Lưu ý thời hạn nộp tờ kê khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế (nếu có)

Quy định về thời hạn nộp tờ kê khai thuế môn bài

Đối với doanh nghiệp mới thành lập 

Những doanh nghiệp này khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ví dụ: Công ty X thành lập ngày 20/3/2020 (Ngày trên giấy phép kinh doanh), khi đó thời hạn nộp tờ kê khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài là ngày 31/3/2020.

kê khai thuế

Với những doanh nghiệp đang hoạt động

– Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế quy định:

Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Nếu tổ chức hoạt động sản xuất; kinh doanh; dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư; trường hợp này không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.  Thay vào đó chỉ nộp tiền thuế môn bài; thời hạn chậm nhất là ngày 30/1 năm sau.

Quy định về nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì doanh nghiệp nộp Tờ kê khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

– Đối với các đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCSDHĐ theo quy định mới nhất

– Nộp theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

VD: Công ty Y kê khai thuế GTGT theo tháng: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2020, vậy hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2020.

– Nộp theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

VD: Công ty Y kê khai theo quý: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019 nộp chậm nhất vào ngày 30/1/2020.

– Nộp theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

– Theo mỗi lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– Hồ sơ quyết toán thuế năm: bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2019 thì thời hạn nộp chậm nhất sẽ là ngày 30/3/2020.

– Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập; chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể; chấm dứt hoạt động: thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

kê khai thuế

Quy định về thời hạn nộp tờ khai trường hợp trùng ngày nghỉ

Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

  1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.
  1. Nếu thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.
  1. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.
  1. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Ví dụ: Công ty Y kê khai thuế GTGT theo quý và có lịch nộp như sau:

– Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2020 là ngày 30/4/2020 (ngày 30). Nhưng 2 ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ nên sẽ nộp tờ khai thuế vào ngày 2/5/2020.

– Hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019 là vào ngày 30/3/2020 (ngày thứ 90). Tuy nhiên, ngày 30/3/2020 là Chủ nhật nên hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019 sẽ là ngày 1/4/2020.

Lưu ý:

– Trên đây là những trường hợp bạn nộp bản giấy trực tiếp cho cơ quan thuế. (Vì là ngày nghỉ, ngày lễ nên Cơ quan thuế không làm việc nên không nộp được)

– Còn nếu là nộp qua mạng thì theo khoản 3, điều 1 của thông tư 35/2013/TT-BTC xác nhận:

  1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).
  • Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.
  1. Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.
  1. Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến.”

Như vậy: Nếu nộp hồ sơ thuế điện tử thì bạn có thể nộp qua mạng bất cứ lúc nào; vì thế bạn sẽ phải thực hiện theo quy định (không xét ngày nghỉ).

Một số lưu ý khi kê khai các loại Báo cáo thuế trên

Thời hạn nộp thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. (Theo Thông tư số 151 và thông tư số 39, thông tư số 119) 

Thời hạn nộp thuế TNCN

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

– Doanh nghiệp  kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp sau:

  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty Y thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.

– Tháng 1/2020 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 05/KK-TNCN và Tờ khai số 06/TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng;  khi đó kê khai thuế TNCN theo quý từ quý I – IV/2020

– Bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuếTNCN thì không phải kê khai. (Theo Thông tư 156)

Thời hạn nộp Tiền thuế TNDN tạm tính

– Doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính: vẫn phải tạm tính tiền thuế TNDN; nếu có thì đi nộp. (Theo Thông tư 151)

Thời hạn nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn

– Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

– Nếu doanh nghiệp mới thành lập chưa làm thủ tục đặt in hóa đơn (Hoặc chưa mua hóa đơn của Cơ quan thuế) thì không phải nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế, căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Nếu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý nữa.

– Nếu doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn là hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế, thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo.

Trên đây là những quy định về thời hạn nộp các tờ kê khai thuế theo quy định hiện hành. Bạn có thể tham khảo  bảng tổng hợp lịch nộp các loại tờ khai; báo cáo theo từng tháng, từng quý và từng loại báo cáo trong năm 2020

kê khai thuế

>>> Xem thêm: Kê Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Cho Doanh Nghiệp